شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


 

1-   دانشجویان محترم می توانند در تاریخ 24/06/95 طرح نهایی خود را به صورت" ژوژمان جمعی" و "ژوژمان ویژه "دفاع نمایند .

 

2-   تمامی دانشجویانی که پایان نامه خود را در تاریخ 24/06/95 به صورت "ژوژمان ویژه " دفاع نمایند نمره پایان نامه آنها از 20 نمره  محاسبه خواهد شد.

3-   تمامی دانشجویانی که پایان نامه خود را در تاریخ 24/06/95 به صورت" ژوژمان جمعی " دفاع نمایند نمره پایان نامه آنها از 18/50 نمره  محاسبه خواهد شد. 

4-    جلسه "ژوژمان ویژه" با حضور استاد راهنما ، داوران ، دانشجو به صورت جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با پایان نامه برگزار خواهد شد . 

5-   تمامی دانشجویانی که درخواست "دفاع طرح نهایی" دارند می توانند پس از تایید استاد راهنما محترم و امضاء فرم مورد نظر حداکثر تا تاریخ سه شنبه 15/06/95 در خواست خود را نسبت به برگزاری"ژوژمان ویژه" یا "ژوژمان جمعی " ارائه نمایند.