شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


 

  آقای دکتر ربیع اله رحمانی
  معاونت دانشجویی و فرهنگی 
  دکتری تخصصی
  مرتبه علمی: استادیار