سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

معاونت پژوهش و فناوری بعنوان یکی از اساسی ترین حوزه های دانشگاه در زمینه ی گسترش پژوهش های بنیادین، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره ای در جهت رفع نیازهای جامعه فعالیت می کند.