شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


  آقای دکتر محمد طاهرنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  معاون گروه و معاون پژوهشی -مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  09371257977
# سوابق آموزشی و تدریس
1 لیسانس - مترجمی زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
2 فوق لیسانس- آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه تربیت مدرس
3 دکتری- آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه تربیت مدرس
# سوابق آموزشی و تدریس
1 1383 تا کنون- تدریس دروس تخصصی رشته های آموزش، مترجمی، و ادبیات زبان انگلیسی در دانشگاه غیرانتفاعی البرز
2 1388-1390- تدریس دروس تخصصی رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
3 1386-1388- تدریس دروس تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی و تدریس زبان عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
4 1386-1387- تدریس دروس تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی و تدریس زبان عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
# سوابق اجرایی
1 1388 تا کنون- معاون گروه مترجمی، آموزش، و ادبیات زبان انگلیسی
2 1387- 1390- معاون آموزشی دانشگاه غیرانتفاعی البرز
3 1387-1387- مدیر واحد آموزش دانشگاه غیرانتفاعی البرز
4 1396 تاکنون - معاون پژوهشی دانشگاه غیر انتفاعی البرز
# سوابق پژوهشی
1 The Effect of Age, Gender, and Proficiency on Language Learning Self-regulation Difficulty
Directness vs. Indirectness: A Cross-Linguistic Study on Persian and Turkish Refusal Strategies
The Effect of Approach in Teaching Idioms on Learners’ Recall and Writing Performance
The Use of Intensifiers in the Speech of Iranian Male and Female Students