سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

1