شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


قابل توجه دانشجویان گروه معماری

1- تاریخ تصویب پروژه نهایی ترم مهر ماه از 1/7 تا 15/8
2- تاریخ تصویب پروژه نهایی ترم بهمن ماه از 1/11 تا15/12
3- دفاعیه ترم مهر ماه تا 12/10 /همان سال
4- دفاعیه ترم بهمن ماه تا 06/25 /سال بعد