شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


گاها" برخی از دانشجویان نیازمند خدمات مشاوره ای و روانشناسی و حتی روان درمانی هستند. به همین دلیل، مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی در دانشگاه تاسیس شده است. رئیس این مرکز، سرکار خانم دکتر ترابیان، عضو هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی هستند. در صورت نیاز، دانشجویان گرامی می توانند در روزهای سه شنبه به محل مرکز واقع در طبقه سوم ساختمان شماره ۱ مراجعه کنند.