سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  آقای دکتر رضا مهدیان
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - زیست فناوری پزشکی -انستیتوپاستورایران
  مرتبه علمی: استاد
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  معصومه بابائی 
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - بیوشیمی- دانشگاه تهران
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  آزاده عزیزی
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - بیوفیزیک -دانشگاه تربیت مدرس
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر فریناز به فرجام
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- ژنتیک مولکولی- پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  عضو هیات علمی گروه زیست
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  کبری توفیقی
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - زیست شناسی
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید