شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

به منظور ساماندهی سیاستها و فعالیتهای فرهنگی دانشگاه، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل شد. اهداف مورد انتظار از تشکیل شورای فرهنگی دانشگاه عبارتند از:


1- متمرکز نمودن فعالیت نهادهای فرهنگی دانشگاه در یک چارچوب مشخص به منظور ایجاد نظم و هم افزایی در حوزه فرهنگی
2- شناخت اولویتهای فرهنگی دانشگاه، تدوین سیاستهای مورد نیاز در این راستا و نظارت بر حسن اجرای آنها
3- ایجاد بستر لازم به منظور پاسخگویی شایسته به دغدغه های فرهنگی استادان و دانشجویان
4- کشف و پرورش استعدادهای استادان و دانشجویان (مرتبط با حوزه فرهنگ) و به کارگیری آنها به منظور ارتقای فرهنگی دانشگاه
5- برنامه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
6- شناسایی و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری

در حال حاضر، اعضای شورای فرهنگی دانشگاه به شرح ذیل هستند.