سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  جناب آقاي دكتر هادي عربي
  عضو هيات موسس
  عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامي و عضو هيات مديره انجمن
  دكتري علوم اقتصادي
# مشخصات فردي
1 نام و نام خانوادگي : سيد هادي عربي
2 شماره شناسنامه : 1908
3 محل صدور: سبزوار
4 تاريخ تولد : 24/12/1339
5 نام پدر : سيد علي اصغر
# وضعيت تحصيلي
1 دانشگاهي ديپلم رياضي فيزيك 1358 5/15 سبزوار – دبيرستان اسرار
2 كارشناسي اقتصاد 1370 4/18 تهران – دانشگاه تهران
3 كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 1373 25/18 تهران – دانشگاه تربيت مدرس
4 دكتري علوم اقتصادي ( اقتصاد بين الملل ) 1380 30/18 تهران – دانشگاه تربيت مدرس
5 حوزوي آغاز تحصيلات حوزوي تا پايان سطح 1370-1361 حوزه علميه قم
6 آغاز درس خارج خارج فقه و اصول 1370 تا ادامه دارد حوزه علميه قم
7 عنوان پايان نامه فوق ليسانس: نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي
8 عنوان پايان نامه دكتري : انتخاب نظام ارزي مناسب و استراتژي خروج از نظام موجود (مطالعه موردي ايران)
# سوابق پژوهشي
1 الف ) تاليف يا ترجمه كتاب
1. مصباحي ، غلامرضا ؛ عربي ، سيد هادي (1377) ، «مباني اقتصاد اسلامي»، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
2. مصباحي ، غلامرضا ؛ عربي ، سيد هادي (1378)، «موجز اسس الاقتصاد الاسلامي» (ترجمه كتاب قبلي به عربي)، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
3. عربي ، سيد هادي ؛ لشكري ، عليرضا (1383) ، «توسعه در آينه تحولات» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت
4. عربي ، سيد هادي و همكاران (1384) ، «جهاني سازي (چالشها و راهكارها)» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2 ب ) تاليف يا ترجمه مقاله
1. عربي ، سيد هادي (1373) ، «توسعه آموزش و روحانيت»، مجله نور علم
2. عربي ، سيد هادي (1374) ، «ارزيابي نگاه برنامه اول به تورم»، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول، شماره دوم.
3. عربي ، سيد هادي (1374) ، «درآمدي بر تقاضاي سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي» ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول ، شماره چهارم .
4. عربي ، سيد هادي (1373 ) ، «درآمدي بر تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي» ، مجموعه مقالات هفتمين كنفرانس وحدت حوزه ودانشگاه.
5. كميجاني ، اكبر ؛ عربي ، سيد هادي (1380 ) ، «بررسي عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزي»، نامه مفيد، سال هفتم، شماره 27 .
6. كميجاني ، اكبر ؛ عربي ، سيد هادي (1381) ، «خاصيت حفاظتي نظامهاي ارزي (مطالعه موردي ايران)» ، پژوهشنامه اقتصادي مدرس ، سال دوم ، شماره چهارم .
7. سوليوان ، آرتور؛ «تحليل اقتصادي جرم و مجازات» ، ترجمه سيد هادي عربي ، در دست تدوين در مجموعه مقالات جرم شناسي ،‌ پژوهشكده حوزه و دانشگاه
3 ج ) طرحهاي تحقيقاتي / سمت در طرح
- الگوي توسعه نبوي / مجري
- كليات علم اقتصاد / مجري
- سوابق آموزش : عنوان دروس مورد تدريس / نام موسسه يا دانشگاه / شهر
1. تاريخ عقائد اقتصادي / مجتمع آموزش عالي باقرالعلوم / قم / سالهاي 1375 و 1376
2. مباني علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالي باقرالعلوم / قم / سالهاي 1377 و 1378-1381-1382 ،1383
3. مباني علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالي قم / قم /. از سال 1377 تاكنون ادامه دارد . / دانشگاه قم ،‌ 1382 ،1383
4. ماليه عمومي / مجتمع آموزش عالي قم / قم / از سال 1377 تاكنون ادامه دارد. / دانشگاه قم ، 1382،1383
5. اقتصاد كلان / دانشگاه امام حسين (ع) واحد قم / 1377، دانشگاه قم 1383
6. موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي (كارشناسي ارشد) / دانشگاه آزاد اسلامي ، تربيت مدرس ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (بصورت مشترك) / واحد علوم و تحقيقات – 1381
7. مباني علم اقتصاد / دانشكده شهيد محلاتي / قم / سال 1381
8. اقتصاد ايران / دانشگاه مفيد / قم / سال 1381
9. اصول فقه / دانشگاه الزهراء / تهران / 1378
10. مباني علم اقتصاد / دوره تخصصي تبليغ حوزه علميه / قم / 1378
11. توسعه و برنامه ريزي اقتصادي /دانشگاه قم/1383ـ 1384
12. پول و ارز و بانكداري / دانشگاه قم / 1383 ـ 1384
# سوابق علمي – اجرايي
1 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها / اجرايي / مدير گروه اقتصاد از سال 1377 تاكنون
2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :‌
الف. عضو شوراي علمي گروه اقتصاد
ب . عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه
پ . سردبير فصلنامه حوزه و دانشگاه (سال 1377و 1378)، سردبير مجله علمي - پژوهشي جستارهاي اقتصادي
ت. مشاور رياست از تاريخ 27/3/1381
ث ـ. عضو شوراي نشر
ج . عضو كميته منتخب ارتقاء
چ . عضو شوراي آموزش
خ . عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك
ه. معاون پژوهشي از 7/83
و. سرپرست معاونت اداري مالي
د. معاونت اداري مالي تا تاريخ 25/1/1386
3 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي / پژوهشي / عضو شوراي بررسي متون ،‌ كميته اقتصاد ،‌از سال 1376 تاكنون
4 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي / پژوهشي / عضو شوراي علمي گروه اقتصاد ،‌ از سال 1377 تاكنون
5 عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامي و عضو هيات مديره انجمن