سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

دانلود

4

مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد

دانلود

5

مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد

دانلود

6

مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته

دانلود

7

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

دانلود

8

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

دانلود

9

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

دانلود

10

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

11

مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

11

مدیریت دولتی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود