سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

دانلود

4

مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد

دانلود

5

مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد

دانلود

6

مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته

دانلود

7

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

دانلود

8

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

دانلود

9

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

دانلود

10

مدیریت اموربانکی

کارشناسی پیوسته

دانلود

11

گردشگری

کارشناسی پیوسته

دانلود

11

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

12

مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

13

مدیریت دولتی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود