سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

حقوق جزا و جرم­ شناسی

کارشناسی ارشد

دانلود

3

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

دانلود

4

حقوق

کارشناسی پیوسته

دانلود