سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  دکتر هوشنگ داداش زاده
  عضو هیات علمی گروه روانشناسی
  دکتری - روانشناسی اجتماعی - دانشگاه باکو
  مرتبه علمی: دانشیار
  ---