سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

دانلود

2

مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود