سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

  جناب آقای دکتر مولائی دهکردی
  عضو هیات امناء