سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  جناب آقای دکتر مولائی دهکردی
  عضو هیات امناء