سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

  جناب آقاي دكتر هادي عربي
  عضو هيات موسس
  عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامي و عضو هيات مديره انجمن
  دكتري علوم اقتصادي

جناب آقای دکتربهروز دری
عضو هیات امناء
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، مرتبه 27
دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید)
ایمیل: info@alborzq.ac.ir

  جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
  ریاست دانشگاه و عضو هیات موسس
  عضو هیات علمی سازمان سنجش
  مدیر گروه علوم اجتماعی
  ایمیل: Drnorbakhsh@gmail.com

  آقای دکتر محسن بهشتی سرشت
  عضو هیات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
  مدیرگروه دروس عمومی
  ---

  جناب آقای دکتر حسین اعتمادی
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر گروه حسابداری
  etemadih@modares.ac.ir

  جناب آقای دکتر حاجی کریمی
  عضو هیات موسس هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتری مدیریت بازرگانی
  دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
  a-hajikarimi@sbu.ac.ir

  جناب آقاي سيداحمدحسيني
  عضو هیات موسس
  ---