سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

تفاهم نامه های همکاری:

-) دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی قزوین

-) شرکت برق منطقه ای زنجان

-) شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

-) سپیدار سیستم آسیا

-) موسسه ی آموزش عالی آزاد بهار

-) موسسه ی آموزش عالی آزاد پارسه

-) دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان قزوین