برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته نقشه کشی صنعتی

لیست دروس دوره کاردانی پیوسته  رشته نقشه کشی صنعتی دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس جبرانی جمع  6واحد دروس تخصصی جمع 34واحد
اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه 2 _ طراحی قید و بندها 2 نقشه کشی تخصصی (3)
اجزاء ماشین 1و2 2 _ اجزاء ماشین(3) 2 مقاومت مصالح
محاسبات فنی 2 _ نقشه کشی تخصصی (1) 3 هندسه ترسیمی صنعتی (3)
دروس پیش جمع  6واحد نقشه کشی تخصصی (2) 3 نقشه کشی تخصصی (1)
زبان پیش  2 _ نقشه کشی تخصصی (3) 3 نقشه کشی تخصصی (2)
فیزیک پیش 2 _ نقشه کشی تخصصی (4) 3 نقشه کشی تخصصی (3)
ریاضی پیش 2 _ طراحی قالب (1) 2 نقشه کشی تخصصی (3)
دروس عمومی جمع  12واحد طراحی قالب (2) 2 طراحی قالب (1)
اندیشه اسلامی 1 2 _ طراحی به کمک کامپوتر (1) 2 _
اخلاق و تربیت  اسلامی 2 _ طراحی به کمک کامپوتر (2) 2 طراحی به کمک کامپوتر (1)
زبان فارسی 3 _ تکنولوژی و کارگاه قالب 2 طراحی قالب (1)
زبان عمومی 3 زبان پیش  هندسه ترسیمی صنعتی (3) 2 _
جمعیت و دانش خانواده 2 _ کارآفرینی و پروژه 2 ترم آخر
تربیت بدنی 1 1 _ اصول سرپرستی 2 _
دروس اصلی جمع  19 واحد کارآموزی (2) 2 ترم آخر
استاتیک 3 فیزیک مکانیک دروس پایه جمع  8 واحد
مقاومت مصالح 2 استاتیک فیزیک مکانیک 2 فیزیک پیش
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 مقاومت مصالح آزمایشگاه فیزیک مکانیک 1 فیزیک مکانیک
علم مواد 2 _ ریاضی عمومی(1) 3 _
هیدرولیک و پنوماتیک 2 _ ریاضی عمومی (2) 2 ریاضی عمومی(1)
زبان فنی  2 زبان عمومی توجه:دروس جبرانی مخصوص دانشجویان دیپلم کارو دانش میباشد.
سیستمهای اندازه گیری و آزمایشگاه 3 _
گرافیک هنری 2 _
گرافیک صنعتی 2 ریاضی عمومی 2-استاتیک جمع کل واحدها ( دیپلم کارو دانش): 86 واحد
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد.  جمع کل واحدها( دیپلم فنی و حرفه ای):80 واحد