برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جناب آقاي سيداحمدحسيني

عضو هيات موسس