برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

حجت السلام و المسلمین آقای مجتبی الهیان

سوابق شغلی

رياست آموزش و پرورش رودسر

عضو هسته گزينش شورايعالی انقلاب فرهنگی گروه علوم انسانی

رئيس مجتمع آموزش عالی قم از سال ۶۵ - ۷۶

مدیر گروه حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت گروه الهیات دانشگاه پردیس قم

عضو گزینش استادان و دانشجویان سازمان سنجش وزارت کشور

رییس منطقه ۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی

 

 تأليف يا ترجمه کتاب

تجارت در اسلام ، پرديس قم

نکاح در اسلام ، پرديس قم

حدود و قصاص و ديات ، پرديس قم

اصول فقه کاربردی (تطبیق با قوانین) با مقدمه تاریخ علم حقوق

 آداب تجارت

 

 تأليف يا ترجمه مقاله

 ويژگيهای مديريت در اسلام ، مديريت ، تابستان ۸۱

 اوصاف قاضی ،  مجله دانشگاه آزاد

بررسی آیه مباهله از دیدگاه فریقین، پژوهش های دینی،  بهار ۱۳۸۵ ،  شماره ۴

عدالت محور قضاوت، چاپ شده در مجله پژوهش های دینی

اوصاف قاضی در اسلام، پژوهش های دینی،  بهار ۱۳۸۴ - شماره ۱

مبدا تشیع، پژوهش های دینی  تابستان و پاییز ۱۳۸۴