شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


این مرکز با برنامه ریزی و ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه هسته های نوآور و خلاق توسط اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حمایت می کند.

این حمایت ها به‌جهت شکل گیری ایده اولیه (کسب اطلاعات اولیه درخصوص مشخصات علمی و فنی‌، امکان پذیری اجرایی ایده، چگونگی و سابقه اجرا، بازار و غیره) به متقاضیان ارائه می شود. صاحبان طرح های ارائه شده، پس از بررسی اولیه ایده در کارگروه کانون، در صورت پذیرش جهت بهره برداری از حمایت های مورد ‌نظر در این مرکز مستقر می شوند.

از مزایای قابل توجه این مرکز می توان به کسب آمادگی های لازم جهت ورود به مرکز رشد (دوره‌های پیش رشد و یا رشد) اشاره کرد، به‌عبارت دیگر مرکز نوآوری آغاز راهی برای ورود به مرکز رشد بوده، که متقاضی ضمن تثبیت ایده، اطلاعات کافی در خصوص چگونگی ثبت شرکت و پذیرش در مرکز رشد را نیز کسب می نماید.