آقای دکتر بهروز دری
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتری - مدیریت صنعتی - مرتبه علمی: استاد