مهدی دری
  مرتبه علمی: مربی
  کارشناسی ارشد - - دانشگاه تهران
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  --