سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  آقای دکتر بهروز دری
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتری - مدیریت صنعتی - مرتبه علمی: استاد
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  جناب آقای دکتر حسین اعتمادی
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  دکتری - حسابداری - مرتبه علمی استاد
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر محمد باقرزاده
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- مدیریت صنعتی- دانشگاه تهران
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  محمدرضا ابراهیمی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری - مدیریت بازرگانی- دانشگاه شهید بهشتی 
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  مهدی دری
  مرتبه علمی: مربی
  کارشناسی ارشد - - دانشگاه تهران
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  --
  آقای علیرضا اعتمادی
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
   کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی- دانشگاه امیرکبیر
  مرتبه علمی: مربی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  محمدعلی ناصریان
  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  عضو هیات علمی گروه حسابداری -مرتبه علمی: مربی پایه 2
  شماره تماس دفتر: 32579904
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید