سجاد اختری
  عضو هیات علمی گروه حقوق
  دکتری - حقوق جزا و جرم شناسی-دانشگاه قم
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1

-مدرس قراردادی دانشگاه علوم انتطامی امین-دانشکده انتظامی

-تدریس در مقطع کارشناسی و  ارشد دانشکده حقوق دانشگاه قم گروه حقوق جزا وجرم شناسی

-تدریس دردانشگاه تهران

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد الکترونیک از 1395 تاکنون 

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد علوم وتحقیقات اراک از سال 1390 تا 1394

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اراک از سال 1390 تا 139

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد علوم وتحقیقات خمین از سال 1391 تا1394

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد علوم وتحقیقات کرمانشاه از سال 1389 تا 1395

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد بین المللی بندر انزلی از سال در سال 1392

- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد علوم وتحقیقات ساوه نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

-تدریس بمدت 6ترم در دانشگاه پیام نور تهران وکرج.

-تدریس در مقطع کارشناسی رشته ی حقوق موسسه آموزش عالی نورطوبی از سال 1393 تاکنون.

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج بمدت دو نیمسال تحصیلی1396-97

-هیات علمی دانشگاه البرز از 1397 تاکنون

# مقالات، پروژه علمی و کتب
1

افتخارات علمی

-پژوهشگر برتر استان قم ودانشگاه قم در سال 1393در بخش دانشجویی

-عضو بنیاد ملی نخبگان.

تالیفات

الف-کتابها

1-جرایم پیشرفته، تهران انتشارات اندیشه عصر1390

2-حقوق بین الملل کیفری اسلامی ،تهران انتشارات حقوق یار 1397

3-جایگاه بزه دیده در جرم شناسی ،تهران انتشارات اندیشه عصر1390

4-اعتراض به تصمیمات صادره در پرونده های اصل 49 قانون اساسی،انتشارات حقوق یار ، 1396

5-حقوق کیفری ثبت، تهران، انتشارات حقوق یار 1397

6-جرایم مبتنی برتنفر، انتشارات پژوهشگاه علوم انتظامی ناجا 1398

7-آسیب شناسی قوانین ملی وبین المللی مقابله با فساد ، پزوهشگاه مطالعات راهبردی 1398

ب-مقالات

مقالات علمی-پژوهشی چاپ شده یا پذیرش شده:

1-اهدای اسپرم از منظر فقهی وحقوقی ،فصلنامه ی علمی پژوهشی فقه پزشکی دانشگاه شهید بهشتی  1389

2-شبیه سازی از منظر اخلاق،فصلنامه ی علمی پژوهشی اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی1390

3-مسولیت کیفری پزشکان در فقه امامیه واهل سنت،فصلنامه علمی پژوهشی فقه پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1390

4- بررسی امکان سنجی تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل، فصلنامه ی علمی-پژوهشی حقوق اسلامی، 1398

5- چالشهای فراروی مسولیت کیفری بدون تقصیر پلیس، فصلنامه ی علمی-پژوهشی دانش انتظامی ، 1396.

6-تعامل میان مسولیت کیفری فردی ومسولیت بیبن المللی دولتها در جنایت تجاوز ارضی، فصلنامه ی علمی-پژوهشی مطالعات مرز، 1396.

مقالات چاپ شده یا اکسپت شده در مجلات علمی- ترویجی یا علمی -تخصصی

1-نقش اینترپل در انجام معاضدات قضایی پلیسی در راستای استردادمجرمین،فصلنامه علمی -تخصصی  دانشگاه پیام نور،1389

2-تضمینات حاکم بر حق داشتن وکیل در ایین دادرسی کیفری ایران،فصلنامه ی علمی –ترویجی کاراگاه ،1396

3-ارتباط جرم یقه سفیدی وفساد مالی ،فصلنامه علمی- ترویجی کاراگاه 1393

4-جرم تجاوز:نقطه عطف صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی وشورای امنیت،فصلنامه علمی –تخصصی  دانشگاه پیام نور،1390شماره 1

5-جایگاه حکومتهای محلی در استراتژی سازمانهای بین المللی ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور،1390شماره 3

6-نقش اینترپل درپاسخ به جرایم بین المللی، فصلنامه علمی –ترویجی مطالعات بین المللی پلیس، پاییز 1392 شماره ی 15

7- جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، فصلنامه ی علمی –ترویجی کاراگاه،  29 دوره دوم زمستان 1393.

8-تاثیرات جنگ برروی معاهدات مرزی، فصلنامه ی علمی-ترویجی پژوهشهای مرز، 1396

9-سیاست جنایی افتراقی در جهت مقابله با بزه دیدگی نوجوانان در فضای سایبر، فصلنامه ی علمی ترویجی پیشگیری از جرم 1396

10- تاثیر شفافیت بر کاهش فساد  از منظر اسلام ونظریه ی  به زمامداری ، فصلنامه ی علمی ترویجی نظارت وبازرسی 1397

11-نقش راهبردهای نظارتی در سیاست کیفری ایران، فصلنامه ی علمی ترویجی نظارت وبازرسی 1398

12-شفافیت در اسلام و حکمرانی مطلوب، فصلنامه ی علمی ترویجی نظارت وبازرسی 1398

مقالات ارایه شده به همایشهای بین المللی یا ملی

 • مقدمه ای بر تاسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی، همایش ملی اتحاد حقوقی جهان اسلام، قم ، اردیبهشت 1396،(سخنرانی).
 • بایسته های پژوهش قضایی در فضای مجازی، همایش ملی پژوهش در عدالت کیفری، دانشگاه شهید بهشتی،1392(سخنرانی)
 • آینده پژوهی در مطالعات جرم شناسی، همایش ملی پژوهش در عدالت کیفری، دانشگاه شهید بهشتی،1392(سخنرانی)
 • ضرورت تاسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی،همایش بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، شیراز ، اردیبهشت 1396.
 • نگرشی انتقادی به وضعیت جرم انگاری معاونت در خودکشی در حقوق کیفری ایران، همایش بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، شیراز ، اردیبهشت 1396.
 • نگرشی انتقادی به پذیرش مسولیت کیفری در معاونت در خودکشی در حقوق کیفری ایران،همایش ملی مسولیت کیفری وتحولات آن، چالوس، دانشگاه طبرستان، اردیبهشت 1396.
 • چالش های فراروی مسئولیت کیفری بدون تقصیر، همایش ملی مسولیت کیفری وتحولات آن، چالوس، دانشگاه طبرستان، اردیبهشت 1396.
 • اوتانازی وتعارض سه گفتمان حقوق ،اخلاق وپزشکی،همایش بین المللی حقوق بیمار دانشگاه شهید بهشتی 1389(سخنرانی).
 • پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در جرایم مواد مخدر ،همایش ملی پیشگیری از اعتیاد ایلام 1389
 • امنیت قضایی متهمان در پرتو حق سکوت،همایش ملی امنیت قضایی ،1389
 • مبانی اخلاق پزشکی اوتانازی، ازجرم انگاری تا جرم زدایی، همایش ملی دین واخلاق دانشگاه پیام نور خراسان، شهریور 1394
 • تعارض بین حقوق و اخلاق در مورد قتل از روی رضایت (اوتانازی)،همایش ملی دین واخلاق دانشگاه پیام نور خراسان، شهریور 1394.

مقالات پذیرش یا چاپ شده در مجلات ISI

1-The principles of establishmen of  Islamic  international criminal court. Journal of politics and law 2017

2- The necessities  of establishmen of  Islamic  international criminal court. Journal of politics and law 2017

 

ج-طرح پژوهشی

1-جهانی شدن پیشگیری از جرم ،سازمان تحقیقات پلیس پیشگیری از جرم 1389

2-ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه پیام نور تهران ،دانشگاه پیام نور 1389

3- جرایم مبتنی برتنفر، انتشارات پژوهشگاه علوم انتظامی ناجا 1398

4-آسیب شناسی قوانین ملی وبین المللی مقابله با فساد ، پزوهشگاه مطالعات راهبردی 1398

 

 زبان خارجی

1-آزمون تافل زبان انگلیسی دانشگاه تهران در سال 1389 با نمره 79 از 100

2-پادفک زبان روسی

3-مدرک دیپلم زبان فرانسه از دانشکده ی زبانهای خارجی دانشگاه تهران 1389

5-دوره ی کامل فن ترجمه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 1390

راهنمایی ومشاوره های پایان نامه ها

1-استاد اکبری، پروانه، تساوی سلاح ها در قانون جدید ایین دادرسی کیفری، دانشگاه ازاد اراک، 1393.

2-میرباقری، سید حسن، بررسی تطبیقی اثر انتقالی دعوای تجدید نظر در حقوق ایران وفرانسه، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز، 1396

3-صدر ، بابک، تضمینات حق داشتن وکیل در ایین دادرسی کیفری ایران، دانشگاه ازاد واحد تهران شمال، 1396

4-قنبری، طاهره، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396

5- علیزاده، علیرضا، دادرسی افتراقی در پرونده های ویژه ی اصل 49 قانون اساسی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1395

6-دهقانی، غلامرضا،سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جرائم ثبتی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1395

7-انگیزه، علیرضا، پیشگیری از جرایم ثبتی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1395.

8-پایین شهری ، نسرین، قلمرو قاعده ی حاکمیت قوانین کیفری در زمان، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

9-معطوفی، سارا، پیشگیری از خشونت خانگی، دانشگاه ازاد واحد شهرقدس 1395.

10-ولی، مریم، خلاهای دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی، دانشگاه ازاد واحد شهرقدس 1395.

11-نظریان، اعظم، بررسی نقش اجتهاد  در قانون وشرع، دانشگاه ازاد واحد شهر قدس 1395.

12-عسگری ، احمد، بررسی نقش شفافیت در معاملات دولتی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1395.

13-میر عزایی، نوشین، بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران وتاجیکستان در خصوص جرایم مواد مخدر، دانشگاه ازاد واحد صفادشت 1396

14-کمیلی، غلامرضا، اعتراض در پرونده های ویژه ی اصل 49 قانون اساسی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

15-حسین پور، علیرضا، بررسی تطبیقی مسولیت کیفری بدون تقصیر در فقه وقانون مجازات اسلامی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

16- شفاخیبری، علی، اثار حقوقی احداث بنا بر روی ملک غیر، دانشگاه ازاد،  واحد الکترونیکی 1396.

17-اسکندری، شیوا،  مقایسه تطبیقی جرم کودک آزاری در حقوق بین الملل وفقه اسلامی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

18-اسکندری، شیما،  بررسی تابعیت شرکت های خارجی در حقوق ایران وشرایط ثبت انها، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

19- گودرزی، هاجر، بررسي تطبيقي آيين دادرسي كيفري سال1392بامعيارهاي جهاني حقوق بشر درجريان دادرسي، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

20-حسین نژاد، زلیخا، بررسی مسولیت کیفری تیم پزشکی در مراکز درمانی ایران بر اساس حقوق جزای ایران و فقه امامیه، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

21-شیخ بابایی، ملیحه،  جلوه های عدالت ترمیمی در آیین نامه ی اجرایی میانجیگری در امورکیفری مصوب سال 1394

22-محمدی، نسرین، وضعیت حقوقی حیات غیر مستقر بعد از اجرای حکم ، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

23-مهدی زاده، معصومه،  ارزیابی تاثیر قانون مبارزه با پولشویی 1386 بر کشف قاچاق کالا و ارز، دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی 1396.

24- منصوره صاحبدل نيا دانشجوي رشته حقوق ثبت اسناد و املاک مقطع ارشد با عنوان "چالش های فراروی نظام ثبت الکترونیکی شرکتهای تجاری"

 

25-  زهرا عليخاني دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسي مقطع ارشد با عنوان "بررسی جرم شناختی مجازات بی گناهان"

26- آيت اله طاهرآبادي دانشجوي رشته حقوق ثبت اسناد و املاک مقطع ارشد با عنوان "مسئولیت موسسان در تاسیس شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلستان"