سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  آقای دکتر هادی خدابخشی
  عضو هیات علمی گروه حقوق
  دکتری - حقوق خصوصی - پردیس فارابی دانشگاه تهران
  مرتبه علمی: استادیار
  ---