رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

ژنتیک

کارشناسی ارشد

دانلود

2

میکروبیولوژی گرایش میکروب­های بیماری زا

کارشناسی ارشد

دانلود