سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

فهرست اساتید گروه عمران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

محمدعلی نکوئی

مهندسی و مدیریت ساخت

دکتری

استادیار

2

ناصر شمس کیا

هیدرولوژی

دکتری

استادیار

3

حسن آقابراتی

مهندسی عمران

دکتری

استادیار

4

احسان موبدی

مهندسی عمران

دکتری

استادیار

5

محمدرضا پزشکیان

مهندسی عمران

دکتری

استادیار

6

محسن بختیاری

سنجش از دور

دکتری

استادیار

7

سیدعلی میرقرشی زاده

مهندسی عمران

دکتری

استادیار

8

مسعود اورعی

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مربی

9

محمد بغدادی

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مربی

10

عباس درویش خاکسار

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مربی

11

حامد محجوب

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مربی

12

محسن مقدم

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مربی

13

غفور نصیرپور

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مربی