سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

فهرست اساتید گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

محمد صادقی­ها

مکانیک

کارشناسی ارشد

مربی

2

مجتبی کاشانی

مکانیک

کارشناسی ارشد

مربی

3

امیرحسین نوربخش

مکانیک

کارشناسی ارشد

مربی

4

الهام بارانی

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی