لینک دروس مقطع کارشناسی ارشد
  گروه مدیریت
 مدیریت بازرگانی دانلود
 مدیریت صنعتی دانلود
 مدیریت دولتی دانلود
 مدیریت کسب و کار دانلود
 مدیریت مالی دانلود
   
 گروه زیست 
زیست فناوری دانلود
ژنتیک  دانلود
میکروبیولوژی   دانلود
  تربیت بدنی و علوم ورزشی
 فیزولوژی ورزشی دانلود
 مدیریت ورزشی دانلود
گروه معماری 
 مهندسی معماری دانلود
علوم اجتماعی 
 جامعه شناسی دانلود
 پژوهش علوم اجتماعی دانلود
گروه زبان انگلیسی 
 مترجمی زبان انگلیسی دانلود
 آموزش زبان انگلیسی دانلود
گروه حقوق
 حقوق عمومی دانلود
حقوق خصوصی  دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی  دانلود
مهندسی عمران 
 مهندسی عمران - سازه دانلود
 مهندسی عمران - مدیریت ساخت و تولید دانلود
گروه برق
 مهندسی برق دانلود
گروه حسابداری
 حسابداری دانلود
گروه کامپیوتر
 مهندسی کامپیوتر دانلود
  گروه روانشناسی
 روانشناسی دانلود
مشاوره خانواده دانلود
روانشناسی تربیتی دانلود