آقای دکتر محسن بهشتی سرشت
  عضو هیات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
  مدیرگروه دروس عمومی
  ---
# مشخصات فردي
1 نام: محسن
نام خانوادگی: بهشتی سرشت
مرتبه علمی: دانشیار
دانشگاه محل خدمت: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
# فعالیتهای آموزشی
1 تدریس در دانشگاههای بین المللی امام خمینی(ره)، شهید چمران،دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به مدت 25 سال، تدریس در حوزه های تاریخ ایران، تاریخ اسلام و تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی ایران
# فعالیتهای پژوهشی
1 الف: مقالات علمی- پژوهشی
1- مقاله"نقش شخصیت در تاریخ"، پژوهشنامه متین، شماره 3، سال 8، چاپ 1385
2- مقاله"زمینه های تاریخی اندیشه سیاسی امام خمینی"، پژوهشنامه متین،سال 8 ، چاپ 1385
3- مقاله "امام خمینی و سازمان مجاهدین خلق"، پژوهشنامه متین،سال 7، چاپ 1384
4- مقاله"مواضع خواجه نصیرالدین طوسی در قبال یورش هلاکوخان به ایران"، مجله تاریخ دانشگاه الزهرا ، شماره 7، چاپ 1389
5- مقاله"تعامل و تقابل آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی در انقلاب مشروطه"، مجله تاریخ دانشگاه الزهرا،ش 71، س 18، 1389
6- مقاله"تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی"، پژوهشنامه متین،ش 38، س 10، 1387
7- مقاله"انقلاب اسلامی و شبکه اطلاع رسانی در دوره اقامت امام خمینی در پاریس"،مجله مطالعات انقلاب اسلامی، س 7، ش 22، 1389
8- مقاله"رویکرد تاریخی بر نقش و جایگاه طبقه متوسط سنتی"، پژوهشنامه متین،ش 42، س 11 ،1388
9- مقاله"جرقه انقلاب"،مجله مطالعات انقلاب اسلامی، س4، ش14، 1387
10-مقاله" احزاب و نيروهاي سياسي آذربايجان از سقوط رضاشاه تا تشكيل دولت پيشه وري"، مجله تاريخ نامه ايران بعد از اسلام،س3، ش3، 1390
11- مقاله"بحران نان در قزوین بعد از شهریور 1321"،مجله تاريخ نامه ايران بعد از اسلام،س2، ش9، 1390
12- مقاله"بازبینی عملکرد 275 روزه دولت موقت، مجله پژوهشهای تاریخی"،/ت4/3/92، گواهی پذیرش
13- مقاله"تبعات اجتماعی اسکان مهاجرین لهستانی در ایران طی جنگ جهانی دوم"، مجله گنجینه اسناد
14- مقاله « کانون نشر حقایق اسلامی در عرصه مبارزات ملی» دوفصل نامه جستارهای تاریخی، سال 5، شماره 2، 1393
2 ب: مقالات علمی- ترویجی:
1- مقاله "امام خمینی و انقلاب مشروطیت ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی،1379
2- مقاله" بازخوانی قیام شیخ محمد خیابانی"، پژوهشنامه علوم انسانی،1382
3- مقاله "شرایط و تعامل سید جمال اسد آبادی با میرزا ملکم خان"، مجله تاریخ دانشگاه آزاد محلات،1387
4- مقاله " بازنگری علل و عواقب سرکوبی مجلس اول" ، مجله سخن تاریخ،1391
5- مقاله" استاد محمد تقی شریعتی و جایگاه وی در جریان روشنفکری" ،مجله سخن تاریخ، 1391
6- مقاله"ریشه های قیام حارث بن سریج و نتابج آن"، مجله تاریخ در آیینه پژوهش،1391
7- مقاله"عملکرد سیاسی روحانیون در مجلس چهارم و پنجم"، مجله تاریخ دانشگاه آزاد محلات،1389
8- فرقه دموکرات آذربایجان وعشایر شاهسون مغان، مجله مطالعات تاریخ ایران اسلام
9- مقاله" علما و اولتیماتوم روس"، پژوهشنامه متین،1380
3 ج:مقالات علمی طرح شده در همایشهای علمی معتبر
1- مقاله"تعامل سید جمال الدین با میرزا ملکم خان ناظم الدوله"، همایش بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال سید جمال الدین اسد آبادی،1387
2-مقاله" نقش انگلیس درپیدایش فرقه بهایی گرایی"،همایش کالبدشکافی سیاست انگلیسی ها در ایران،1391
3-مقاله" اصلاحات و جنبش های اجتماعی جدید ورسالت دانشگاهها"،همایش سیاستهاوراهبردهای علم وفناوری وفرهنگ، 1380
4- مقاله "روابط فرهنگی ایران وفرانسه در یکصد سال اخیر در انجمن ایران وفرانسه ، آبان 1393
5- مقاله "نگرش رویکرد امام خمینی به اقتصاد پویا" همایش دانشگاه کرمان،آذر 1393
6- مقاله«بازگشت به جاهلیت و تاثیرات آن بر حکومت علی(ع)» همایش بین المللی نگاهی پس از چهارده قرن به حکومت علوی، دانشگاه شیخ مفید، اردیبهشت 1393
4 د:تألیف کتاب:
1- کتاب"زندگی و زمانه امام خمینی (ره)"، پژوهشکده امام خمینی،1389
2-کتاب" نقش علما در سیاست"، پژوهشکده امام خمینی،1380
کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی
- پایان نامه برگزیده چهارمین دوره انتخاب پایان نامه های دانشجویی، پایان نامه برتر،1377
*استاد راهنما ومشاورپایان نامه در مقاطع ارشد ودکتری- 40 پایان نامه
# فعالیتهای اجرایی ومدیریتی
1 ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،از سال 83-80(بیش از سه سال)
2 معاون اداری ـ مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
3 معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
4 سرپرست مجتمع آموزش عالی دهخدا از سال 69-66
5 مدیریت گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
6 مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی
7 رئیس کمیسیون دائمی هیآت امنای دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)از سال 93
8 ریاست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 93
9 از موسسین وعضو رسمی انجمن علمی ایرانی تاریخ
# فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی
1 عضو شورای شهر قزوین در اولین دوره 82-78
2 نایب رئیس شورای شهر قزوین در اولین دوره82-78
3 رئیس شورای استان قزوین 82-79
4 رئیس شورای عالی استانها در اولین دوره تاسیس 82-80
5 عضو شورای عالی آموزش وپرورش استان قزوین
6 عضو هیات منصفه مطبوعات قزوین82-76
7 عضو هیات امناء موسسه بزرگداشت وتنظیم ونشر اندیشه های شهید رجایی