سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

دانشجویان مقطع ارشد که تا کنون فرم نظر سنجی در خصوص تغییر به شیوه تحصیلی آموزش محور را پر نکرده اند، لطفاً در اسرع وقت از طریق لینک های زیر نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند.

فرم نظرسنجی مربوط به دانشجویان ارشد ورودی مهر ۹۸ (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhGRxQ6sxDWsZ1D3A6f_0PulaBkV528G5fTE7xeTEsiujCnQ/viewform?usp=sf_link)

فرم نظرسنجی مربوط به دانشجویان ارشد ورودی ۹۷ به قبل (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV5iSMVGc7PtKGg5zaiWfYDukGIFc9U1P9VMfxudTv54Znwg/viewform?usp=sf_link)