سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

کاردانی

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته معماری
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته کامپیوتر
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته کامپیوتر - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته کامپیوتر - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته کامپیوتر - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته صنایع فلزی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته صنایع فلزی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته صنایع فلزی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته صنایع فلزی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته نفشه برداری
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه برداری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه برداری - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه برداری - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته ساختمان
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته ساختمان - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته ساختمان - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته ساختمان - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته نقشه کشی صنعتی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه کشی صنعتی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه کشی صنعتی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه کشی صنعتی - جلسه سوم دانلود