سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

 کارشناسی ناپیوسته

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته معماری
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته کامپیوتر
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته کامپیوتر - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته کامپیوتر - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته کامپیوتر - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته نفشه برداری
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه برداری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه برداری - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته نقشه برداری - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته جوشکاری
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته جوشکاری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته جوشکاری - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته جوشکاری- جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته عمران اجرایی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته عمران اجرایی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته عمران اجرایی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته عمران اجرایی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته صنایع غذایی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته صنایع غذایی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته صنایع غذایی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته صنایع غذایی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته مدیریت دولتی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت دولتی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت دولتی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت دولتی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته مدیریت صنعتی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت صنعتی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت صنعتی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت صنعتی - جلسه سوم دانلود