سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

برنامه کلاس های جبرانی گروه عمومی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی گروه عمومی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی گروه عمومی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی گروه عمومی - جلسه سوم دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

 

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته معماری
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته معماری - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته مهندسی کامپیوتر 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی کامپیوتر - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی کامپیوتر - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی کامپیوتر - جلسه سوم دانلود

 

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته حسابداری 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته حسابداری - جلسه اول  دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته حسابداری - جلسه دوم  دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته حسابداری - جلسه سوم  دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته روانشناسی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته روانشناسی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته روانشناسی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته روانشناسی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته حقوق 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته حقوق - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته حقوق - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته حقوق - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته مترجمی زبان انگلبسی
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مترجمی زبان انگلبسی - جلسه اول  دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مترجمی زبان انگلبسی - جلسه دوم  دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مترجمی زبان انگلبسی - جلسه سوم  دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته آموزش زبان انگلیسی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته آموزش زبان انگلبسی - جلسه اول  دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته آموزش زبان انگلبسی - جلسه دوم  دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته آموزش زبان انگلبسی - جلسه سوم  دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  زبان و ادبیات انگلیسی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته  زبان و ادبیات انگلبسی - جلسه اول  دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زبان و ادبیات انگلبسی - جلسه دوم  دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زبان و ادبیات انگلبسی - جلسه سوم  دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  علوم صنایع غذایی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته  علوم صنایع غذایی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته علوم صنایع غذایی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته علوم صنایع غذایی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  مدیریت صنعتی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت صنعتی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت صنعتی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت صنعتی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  مدیریت مالی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت مالی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت مالی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت مالی - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  مدیریت بارزگانی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت بازرگانی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت بازرگانی  - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مدیریت بازرگانی  - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  مهندسی صنایع 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی صنایع - جلسه اول  دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی صنایع  - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی صنایع - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  میکروبیولوژی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست شناسی میکروبیولوژی- جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست شناسی میکروبیولوژی - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست شناسی میکروبیولوژی- جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  زیست فناوری 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست فناوری - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست فناوری  - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست فناوری - جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  زیست شناسی سلولی و مولکولی 
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست شناسی و سلولی و مولکولی - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست شناسی و سلولی و مولکولی  - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته زیست شناسی و سلولی و مولکولی- جلسه سوم دانلود

 

برنامه کلاس های جبرانی رشته  مهندسی پزشکی و گروه مهندسی برق (کلیه مقاطع و رشته ها) و کاردانی الکتروتکنیک
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی پزشکی ومهندسی برق و کاردانی الکتروتکنیک -جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی پزشکی ومهندسی برق و کاردانی الکتروتکنیک -جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی پزشکی ومهندسی برق و کاردانی الکتروتکنیک - جلسه سوم دانلود

  

برنامه کلاس های جبرانی رشته  مهندسی عمران
1 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی عمران - جلسه اول دانلود
2 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی عمران  - جلسه دوم دانلود
3 برنامه کلاسهای جبرانی رشته مهندسی عمران - جلسه سوم دانلود