سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

 

ردیف

جلسه جبرانی

روز تشکیل جلسه

برنامه

1

جلسه اول

روز جمعه مورخ 99/01/29

عیناً برنامه روز پنج­شنبه

2

جلسه دوم

روز جمعه مورخ 99/02/12

عیناً برنامه روز پنج­شنبه

3

جلسه سوم

روز جمعه مورخ 99/02/26

عیناً برنامه روز پنج­شنبه