مصطفی رفیعی پور
   
  دکتری - زیست فناوری -دانشگاه شیراز
  مرتبه علمی: استادیار
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1

سوابق آموزشی و تدریس :

سوابق آموزشی و تدریس :

 1-      مدرس دانشگاه دانش البرز طی دو نیم سال متوالی در دروس ژنتیک مولکولی، بیوشیمی متابولیسم و ساختارها، زیست سلولی و مولکولی و ...

2-      مدرس آزمایشگاه ژنتیک گروه زراعت و اصلاح نباتات و گروه شیلات دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان به مدت نیم سال متوالی در سال 90

3-      کارشناس و مشاور در ضمینه شناسایی ساختار ژنتیکی گیاهان دارویی با شرکت دانش بنیان کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفای کرمانشاه به مدت دو سال طی سال های 92 تا 93

4-       مشاور بخش آنالیز داده های ژنوم گیاهی و جانوری شرکت دانش بنیان رایانش سریع هزاره ایرانیان طی سال 94 الی 95

5-      کارشناس بخش زیست شناسی سامانه ها از تاریخ از 01/10/95 الی 04/05/96 با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پروژه های مشترک درون بخشی و آنالیز داده ای بیوانفورماتیکی با ارائه مدرک معتبر از این سازمان

6-      کارشناس بخش بیوانفورماتیک شرکت دانش بنیان آوان زیست کاووش در زمینه آنالیز داده های بزرگ ژنوم گیاهی و جانوری به مدت یک سال طس سال 96 الی 97

7-      مدرس دوره آموزشی نرم افزار R در تجزیه و تحلیل داده ای NGS در زمستان 95 به مدت 20 ساعت در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

8-      مدرس کارگاه آموزشی " Next-Generation Sequencing Data Analysis (RNA seq and Small RNA seq) " برگذار شده توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در زمستان 96

9-      مدرس کارگاه آموزشی" Comparative Genome Analysis, Variant Discovery and De novo Assembly " برگذار شده توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در زمستان 96

10-   همکار طرح بین المللی مطالعه و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت گاومیش های بومی ایران مصوب شده توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی طی سال های 96 و 97

11-   مشاور و داور مقالات و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور در سراسر کشور در زمینه آنالیزهای پیشرفته ژنوم جهت شناسایی واریانت های ژنتیک

 

#

مقالات، پروژه علمی و کتب:

مقالات، پروژه علمی و کتب:

  • ترجمه کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان در دو جلد. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری دکتر نجات مهدیه. چاپ 1398
  • ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های اِمر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schubl. و Triticum dicoccoides Aschers.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوری. مجله علمی پژوهشی ژنتیک نوین. ویژه نامه دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
  • ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های اِمر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schubl. و Triticum dicoccoides Aschers.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره(SSR). اولین کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
  • بررسی خصوصیات فنوتیپی و مولکولی جدایه های باکتری عامل سوختگی جوانه با استفاده از تکنیک rep-PCR. اولین کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

5- Genome Structure Analysis of Iranian Buffalo to Identify Genetic Variants Using Whole Genome Sequencing Data. Mostafa Rafiepour, Esmaeil Ebrahimie*, Mohammad Farhad Vahidi, Ghasem Hosseini Salekdeh, Ali Niazi, Mohammad Dadpasand, Dong Liang, Jingfang Si, Xiangdong Ding, Jianlin Han, Yi Zhang*, Saber Qanbari*. Genomic Selection Evolution.

 

6- Whole genome re-sequencing reveals adaptation prior to the divergence of Chiken subspecies. Saber Qanbari, Mostafa Rafiepour, Ghasem Hosseini Salekdeh, Dong Liang, Jingfang Si, Xiangdong Ding, Jianlin Han, Yi Zhang*. Genomic Selection Evolution.

 

7- SSR assessment of the genetic diversity of emmer wheat with emphasis on Iranian landraces (Triticum dicoccon Schrank). Mostafa Rafeipour, Ghader Mirzaghaderi* , Salar Shaaf , Hedyeh Badakhshan. Genet Resour Crop Evol (2016) 63:595–600

 

8- Wheat-Rye Translocation in Iranian Bread Wheat Cultivars and Their Ion Distribution in Response to Salinity Stress. G. Mirzaghaderi1*, G. Zeinali1, Mostafa Rafiepour, and G. Karimzadeh2. J. Agr. Sci. Tech. (2011) Vol. 13: 1163-1172