سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

  دکتر آیدین کیانی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
   
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1

سوابق آموزشی و تدریس :

دانشگاه دانش البرز- از سال 1395 تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین-از سال1396 تا 1398

# مقالات، پروژه علمی و کتب
1

مقالات، پروژه علمی و کتب:

کتاب ترجمه شده:


مرداک، هرنان. حسابرسی عملیاتی: اصول و تکنیک¬هایی برای دنیای در حال تغییر. ترجمه: آیدین کیانی (1398). انتشارات زرین اندیشمند.


مقالات چاپ شده:


قائمی، محمدحسین و کیانی، آیدین (1392). بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح بازار. مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال دوم، شماره 2، صص 129-107.


قائمی، محمدحسین، فرجی، سمانه و کیانی، آیدین (1392). بررسی واکنش بازار نسبت به ورود به یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره 3، صص 48-33.


قائمی، محمدحسین و کیانی، آیدین (1392). بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت. فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 10، صص 52-39.


آقایی، محمدعلی، اعتمادی، حسین و کیانی، آیدین (1393). آزمون فرضیه محیط رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شواهدی از سطح تعادلی شاخص های سودآوری در سطوح صنعت و کل بازار، مجله پژوهش¬های کاربردی در گزارشگری مالی، سال سوم، شماره 4، صص 160-141.


قائمی، محمدحسین، کیانی، آیدین و تقی زاده، مصطفی (1393). محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی، فصلنامه بررسی¬های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 484-471.


انواری رستمی، علی اصغر و کیانی، آیدین (1394). بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه ها؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری، دوره 7، شماره 2، صص 57-33.


آقایی، محمدعلی و کیانی، آیدین (1395). ارزیابی سودمندی معیارهای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی بر رشد آتی در فرآیند چرخه حیات شرکتها، مجله پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، دوره 5، شماره 2(پیاپی 9)، صص 172-143.


سپاسی، سحر، کیانی، آیدین و احمدیان، وحید (1396). ارزیابی تاثیر فرصتهای رشد در رفتار نامتقارن هزینه ها: اطلاعات مربوط به تجربیات تاریخی در مقایسه با اطلاعات آینده نگر، مجله حسابداری مدیریت، دوره 10، شماره 32، صص 57-43.


مقالات خارجی چاپ شده:


Kiani, A., Aghaei, M.A., Etemadi, H. (2019). The usefulness of accounting information quality in estimating future growth of companies. Opcion Journal. 19, pp: 957-991.
Kiani, A., Aghaei M.A., Etemadi, H. (2018). Moderating role of life cycle and economic conditions in impact of financial reporting quality measuring criteria on firms future growth. Revista Publicando. 15, pp: 507-544.