آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد 

آئین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی 

آئین نامه انضباطی دانشجویان (مصوب وزارت علوم و تحقیقات)