سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)


صندوق نوآوری و شکوفایی


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)


سامانه مدیریت داده‌های پژوهش و فناوری (مپفا)


سامانه توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)


سامانه شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)


سامانه توانمندی‌های ایران (توانیران)


معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت


معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


بنیاد ملی نخبگان


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل


صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته