برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

فهرست مشخصات مدیران گروه­های آموزشی و کارشناسان آموزش در دانشکده تحصیلات تکمیلی

فهرست مشخصات مدیران گروه­های آموزشی و کارشناسان آموزش  در دانشکده تحصیلات تکمیلی