برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

سر فصل مطالب آزمون پایان ترم پژوهش عملیاتی پیشرفته دکتر دری

درخصوص وضعیت مواد آزمون نهایی درس پژوهش عملیاتی پیشرفته، متن زیر اطلاع رسانی شود.
"با توجه به نتایج نه چندان مطلوب آزمون میان ترم ،سرفصل مطالب آزمون پایان ترم بشرح زیر اعلام می گردد. منبع درسی کتاب حمدی طه است. فصول و بخش های هریک از موضاعات به تفکیک مشخص شده است".
1.مدل سازی                      فصل دوم         مثال 2-5-1 و مساله (1) صفحه 79 
مساله (7)، مساله (9) ، مساله (13) ، مساله (14) ، مساله (15)
2. تحلیل حساسیت        فصل چهارم        از صفحه 192 الی 218 و 
مجموعه مسائل 504.الف شماره 2                مسائل مجموعه 504 ب شماره های 1و2و3و6
3.برنامه ریزی پارامتریک فصل هفتم از صفحه 435 الی 443 
مسائل مجموعه 607 ب 1 الی 4                 مسائل مجموعه 607 الف 1 الی4  
4.مدل های برنامه ریزی با اعداد صحیح فصل 9 مثال 9. 1- 9،1. 1-2 
و مسائل 1و5 و6 از مجموعه 109الف
5. برنامه ریزی هدف ،آرمانی ، فصل هشتم مثال 8-1-1 و نمونه مدل ارائه شده در کلاس
6.برنامه ریزی پویا فصل دهم. مثال 10-3-4 صفحه 569
7.برنامه ریزی تجدیدپذیر. مجموعه ارائه شده در کلاس