برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چشم انداز دانشگاه

 

بیانیه چشم اندازه، جایگاه و رسالت 

 ما می خواهیم براساس معرفت و اعتقاد به اصول، ارزشها و آرمانهای اسلامی و با تکیه بر منابع سرشار سرمایه های انسانی ارزشمند و با آینده نگری مسئولانه و همه جانبه به تحولات و چالشهای در پیش و با تلاش پیگیر در تحقیق رسالت، انجام ماموریتهای اساسی و نیل به اهداف استراتژیک توفیق یابیم که دانشگاه ما به عنوان یک دانشگاه یادگیرنده متحول و ممتاز جایگاهی ممتاز در نظام آموزش عالی کشور در عرصه ملی و منطقه ای احراز نمایند. تا بتواند نقشی تعیین کننده در منطقه آمایشی شمال غرب در ارتقاء دانشگاه و نقش تنظیم کننده در کشور ایفا نمایند.