ساعات حضور مدیر و معاون گروه برق 

ساعات حضور مدیر و معاون گروه حسابداری

ساعات حضور مدیر و معاون گروه مدیریت 

ساعات حضور مدیر گروه علوم اجتماعی 

ساعات حضور مدیر گروه کامپیوتر 

ساعات حضور مدیر گروه عمران 

ساعات حضور مدیر گروه معماری 

ساعات حضور مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی