برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

شماره تماس دانشگاه دانش البرز - پردیس آبیک

 
شماره تماس دانشگاه دانش البرز – پردیس آبیک
 
آقای طاهرنیا: 09059755032
خانم کاظمی: 09059754989
خانم رحمانی: 09059755034