برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

شهریه علی الحساب تعیین شده جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

قابل توجه دانشجویان گرامی
 
دانشجویان محترم جهت ورود به صفحه انتخاب واحد ابتدا باید مبلغ علی الحساب تعیین شده را فقط به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. مبلغ علی الحساب ذیل فقط به منظور باز شدن فایل انتخاب واحد می باشد و پس از اتمام انتخاب واحد، چنانچه شهریه واحدهای انتخابی دانشجو بیش از مبلغ  علی الحساب تعیین شده باشد دانشجو موظف است مبلغ بدهکاری باقیمانده را تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پرداخت نماید.
 

 
 

 

رشته تحصیلی

 

مبلغ علی الحساب ( به ریال )

   مقطع کارشناسی ارشد

 15/000/000

کلیه رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی

      8/000/000   

 
 
 
 
واحد امور مالی