برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

ساعت

 

روز و تاریخ

12-8

16-12

16  الی 8 صبح فردا

شماره تماس کارشناس آموزش

­شنبه 96/11/07

مقطع کارشناسی ارشد

ورودی 96

مقطع کارشناسی ارشد

ورودی­های 95 و قبل از 95

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم ملک­ محمدی: 32569890- 028

خانم رحمانی: 

32577195 - 028

یک­شنبه 96/11/08

مقطع کارشناسی پیوسته

ورودی­های 96 و 95

مقطع کارشناسی پیوسته

ورودی­های 94، 93 و قبل از 93

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم کریمی:

32577196- 028

آقای محمودی: 32579895- 028

خانم کاظمی:

32577191 - 028

خانم نادری:

32577197- 028

خانم خانی:

32577198- 028

­دو­شنبه 96/11/09

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ورودی­های 96 و 95

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ورودی­های 94 و قبل از 94

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم کریمی:

 32577196- 028

آقای محمودی: 32579895- 028

خانم کاظمی:

32577191 - 028

خانم نادری:

32577197- 028

خانم خانی:

32577198- 028

سه­ شنبه

96/11/10

مقطع کاردانی

ورودی­های 96 و 95

 

مقطع کاردانی

ورودی­های 94 و قبل از آن

 

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم کریمی:

 32577196- 028

آقای محمودی: 32579895- 028

خانم کاظمی:

32577191 - 028

خانم نادری:

32577197- 028

خانم خانی:

32577198- 028