سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

 

دانشکده مدیریت و حسابداری 
ردیف  عنوان رشته / گرایش  کد رشته شماره صفحه در دفترچه 
1 مدیریت مالی  15735 شماره صفحه 110 
2 مدیریت بازرگانی / بازاریابی 15049 شماره صفحه 98 
3 مدیریت صنعتی / تولید و عملیات  15568 شماره صفحه 107 
4 مدیریت کسب و کار / استراتژی 16323 شماره صفحه 120 
5 مدیریت دولتی / توسعه منابع انسانی 15432 شماره صفحه 104 
6 حسابداری 14559 شماره صفحه 90 
دانشکده علوم انسانی
ردیف  عنوان رشته / گرایش  کد رشته شماره صفحه در دفترچه 
1 مترجمی زبان انگلیسی 13469 شماره صفحه 71 
2 آموزش زبان انگلیسی 13379 شماره صفحه 70 
3 روان شناسی عمومی 14263 شماره صفحه 85 
4 جامعه شناسی 11966 شماره صفحه 44 
5 پژوهش علوم اجتماعی  11991 شماره صفحه 44 
6 حقوق خصوصی 13628 شماره صفحه 74 
7 حقوق جزا و جرم شناسی 13776 شماره صفحه 76
8 حقوق عمومی 13830 شماره صفحه 77 
9 فیزیولوژی ورزشی / فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 11511 شماره صفحه 35
10 مدیریت ورزشی / بازاریابی در ورزش  11715 شماره صفحه 39 
دانشکده فنی و مهندسی
ردیف  عنوان رشته / گرایش  کد رشته شماره صفحه در دفترچه 
1 مهندسی برق / کنترل  20132 شماره صفحه 184 
2 مهندسی برق / سیستم های قدرت  19678 شماره صفحه 175 
3 مهندسی برق / مدارهای مجتمع الکترونیک 19465 شماره صفحه 172 
4 مهندسی عمران / مدیریت ساخت 21824 شماره صفحه 212
5 مهندسی عمران / سازه 21629 شماره صفحه 209 
6 ریاضی کاربردی / ریاضی مالی  18783 شماره صفحه 160 
7 مهندسی کامپیوتر / نرم افزار  23225 شماره صفحه 236
8 مهندسی کامپیوتر / بیوانفورماتیک 23081 شماره صفحه 234
9 مهندسی معماری  25821 شماره صفحه 285
دانشکده علوم زیستی
ردیف  عنوان رشته / گرایش  کد رشته شماره صفحه در دفترچه 
1 میکروبیولوژی / میکروبهای بیماری زا 17985 شماره صفحه 147 
2 ژنتیک 17939 شماره صفحه 146