سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

دستورالعمل برای چاپ کتاب و مقالات در مجلات معتبر علمی

---------------------------------------------------------

مقالات چاپ شده

1- بررسی نقش پلیس در امنیت واحدهای صنعتی استان قزوین (مطالعه موردی : 50 شرکت صنعتی کوچک )، دکتر عادل ابراهیمی لویه (نویسنده مسئول )، فصلنامه دانش انتظامی فزوین ، سال اول، شماره اول، تابستان 1391 .

2- بررسی علل و عوامل موثر بر نزاع دسته جمعه در استان قزوین ( مطالعه موردی : زندانی های محبوس در زندان قزوین)، دکتر عادل ابراهیمی لویه (نویسنده مسئول)، فصلنامه دانش انتظامی قزوین، سال اول، شماره دوم، پاییز1391.

3- کاستی های نظری برنامه ریزی توسسعه روستایی ایران، دکتر عادل ابراهیمی لویه(نویسنده مسئول)، فصلنامه علمی، پژوهشی پژوهش های روستایی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1391

4- نقش امنیت در کنترل قاچاق کالا و تاثیر آن بر مصرف کننده داخلی، دکتر عادل ابراهیمی لویه(نویسنده مسئول)، همایش سراسری مصرف کالای ایرانی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، آبان 1391.

5- نقش امنیت در قاچاق کالا و ارز، دکتر عادل ابراهیمی لویه (نویسنده مسئول)، همایش سراسری مصرف کالای ایرانی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، آبان، 1391.

6- نارسایی های مفهومی و نظری برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر عادل ابراهیمی لویه (نویسنده مسئول)، دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، تهران، 25 و 26 اردبیهشت 1392.

7- مطالعه مقیسه ای ویژگی های جامعه شناختی زنان روسپی و غیر روسپی در استان قزوین، دکتر سید مرتضی نوربخش (نویسنده مسئول)، فصلنامه دانش انتظامی قزوین، سال اول، شمارهدوم، پاییز 1391.