برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

طرح ها و قرار دادهای پژوهشی

طرح ها و قراردادهای پژوهشی:

-) بررسی میزان استفاده واحدهای صنعتی از سیستم های نرم افزاری حسابداری و امکان سنجی استفاده از آن ( مطالعه ی موردی : شهرک صنعتی کاسپین )