برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

تفاهم نامه های همکاری

تفاهم نامه های همکاری:

-) دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی قزوین

-) شرکت برق منطقه ای زنجان

-) شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

-) سپیدار سیستم آسیا

-) موسسه ی آموزش عالی آزاد بهار

-) موسسه ی آموزش عالی آزاد پارسه

-) دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان قزوین